Onze diensten:

We komen twee keer per week samen voor de heilige samenkomst.

Met op de Woensdag om 19.30u. Bijbelstudiedienst en op de Zondag om 15.00u. Opwekkingssamenkomst.
Tijdens beide gelegenheden bent u van harte welkom.

Onze samenkomsten bestaan uit lofprijzing, aanbidding en prediking en zijn er op gericht God te eren en u kennis van God en Zijn woord bij te brengen.

De lofprijs en aanbidding:
Als u eens een van onze diensten bijwoont, zal het u opvallen dat we behoorlijk wat tijd besteden aan lofprijs en aanbidding van onze Heer.

Lofprijs en aanbidding is een belangrijk onderdeel van onze samenkomsten omdat Gods Woord ons in psalm 100:4 zegt: “Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang, looft Hem, prijst zijn naam”. Dit betekent dat wij iedere keer wanneer wij de plaats van samenkomst binnen gaan en Gods voorhoven willen betreden wij Hem moeten loven en prijzen. Verder zegt het woord ons dat God troont op de lofgezangen van Zijn volk (psalm 22:4) en dat je door lofgezangen de Heer een weg baant om ons Gods heil te laten zien (psalm 50:23).
Willen we dus dat God als Heer troont in onze gemeente en ons persoonlijk leven, dan zullen we dus tijd moeten besteden aan dit onmisbaar onderdeel van de dienst.

De prediking:
De prediking betreft de behandeling/ uiteenzetting van een door God gegeven onderwerp met betrekking tot een leven met Hem. De prediking voedt, sticht, vermaant en bouwt op. Het is het levend brood, dat tot eeuwig leven leidt.
Door de prediking gaan wij ontdekken wie God is, wat Hij ons door Zijn woord wil leren.

Toen Jezus opvoer ten hemel gaf Hij de discipelen de opdracht om de wereld in te gaan en al de volken ter wereld te maken tot Zijn discipelen door het evangelie te prediken(Math. 28, Marc. 16). Romeinen 10 zegt ons dat het geloof komt door het horen en het horen komt door de prediking. Bij het horen van het woord van God komt geloof dus tot stand en groeit geloof.

God zegt ons ook in Jesaja dat Zijn woord nimmer ledig tot Hem zal wederkeren, maar dat het zal doen waartoe het gezonden is. God zend door de prediking Zijn woord en zij die toehoren zullen datgene wat zij verlangen ontvangen door acceptatie van Gods woord.

 

Bevrijdings Conferentie